Effecten van filters en warmtewisselaars op het aquatische ecosysteem

01-03-2022
311 keer bekeken

Het blijkt onmogelijk om op basis van literatuuronderzoek conclusies te trekken over de mate waarin aquatische organismen schade ondervinden van de warmtewisselaars en filters in installaties voor het winnen van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO). Dit blijkt uit het onderzoek van STOWA.

In TEO-installaties passeert het oppervlaktewater een filter en een warmtewisselaar. Vervolgens wordt het op een lagere temperatuur weer geloosd. Kleine organismen, zoals zo√∂plankton en vislarven, kunnen de installatie worden ingezogen en daar door de optredende krachten en de temperatuurschok, schade ondervinden. Omdat de belangstelling voor TEO als alternatieve warmtebron sterk toeneemt willen waterbeheerders deze mogelijke effecten en de impact op het watersysteem leren kennen. 

STOWA verzamelde voor deze studie wetenschappelijke literatuur over effecten van vergelijkbare installaties, zoals koelinstallaties. In de literatuur ontbrak echter voldoende informatie over de kenmerken van deze installaties, waardoor het lastig is de vergelijking te maken met TEO-installaties.

Wel kan men concluderen dat de effecten op populatie- en ecosysteemniveau in grote dynamische wateren mogelijk beperkt zijn. In kleine afgesloten wateren kunnen mogelijk wel grotere effecten optreden. Toepassing van een gesloten TEO-systeem, dat geen water inneemt, kan dan de voorkeur hebben.

Aanbevolen wordt om veldstudies te doen die meer inzicht geven in de schade die filters en warmtewisselaars, maar ook de verschillende reinigingsmethodes, toebrengen aan organismen. Vervolgens kan men met ecologische modellen doorrekenen wat voor verschillende watertypen de mogelijke gevolgen op populatie- en ecosysteemniveau zijn.

In vervolgonderzoek gaat STOWA met diverse waterschappen, Rijkswaterstaat en kennisinstellingen aan de slag om deze vragen verder te onderzoeken, zodat waterbeheerders een zorgvuldige afweging kunnen maken bij hun vergunningsverlening.

Download het rapport Effecten van filters en warmtewisselaars op het aquatische ecosysteem 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen