Financiering

De overstap naar aardgasvrije verwarming is een grote verandering voor Nederland. Belanghebbende partijen die met aquathermie een bijdrage willen leveren aan de energietransitie zoeken hiervoor financieringsmogelijkheden die de kosten voor bewoners zo weinig mogelijk verhogen.


Hoe kan grootschalige toepassing van aquathermie (langjarig) gefinancierd worden? Deze en andere vragen zijn opgenomen onder het thema ‘financiering aquathermieprojecten’ in de onderzoeksagenda van Netwerk Aquathermie. De Nederlandse Waterschapsbank is trekker voor de uitvoering van dit onderzoeksthema.


SDE++

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+ regeling) wordt vanaf 2020 verbreed naar de SDE++. De SDE+ zich richt op de productie van duurzame energie, de SDE++ focust zich op CO2-reductie. Daardoor komen nieuwe technieken, zoals aquathermie, in aanmerking voor de subsidieregeling.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in een advies (2019) het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ter overweging gegeven aquathermie toe te voegen aan de SDE++ regeling, om het thermisch potentieel van oppervlaktewater en afvalwater te kunnen benutten. De techniek is nu als categorie toegevoegd aan SDE++. De subsidieregeling wordt opengesteld op 24 november 2020

Aquathermie voor de glastuinbouw komt in 2020 nog niet in aanmerking voor subsidie uit de SED++. PBL rekent deze techniek door voor de openstelling van de subsidieregeling in 2021.

Actuele informatie over de SDE++ en andere subsidieregelingen vind je op de website van RVO.
 

Vragen en antwooden over SDE++

De Kamerbrief leidt tot een aantal vragen over aquathermie in de SDE++. Hieronder publiceren we deze vragen en antwoorden. De komende maanden werkt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de regeling uit en zullen antwoorden op onderdelen specifieker worden.
 

Vragen
Antwoorden
Waarom is het advies van PBL over de hoogte van de subsidie niet gevolgd (advies zegt 11,5 cent/kWh, brief zegt 9 cent/kWh)?
Het PBL-advies voor TEA is wel gevolgd (7,7 cent/kWh).
EZK heeft aangegeven maximaal 300 EUR/ton te willen subsidiëren. Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) kwam hoger uit (452 EUR/ton) en daarom hebben ze het basisbedrag teruggerekend vanaf 300 EUR/ton. Het basisbedrag volgt dan uit de formule: Basisbedrag * Emissie-factor + Lange termijn prijs = (300 * 0,166 / 1000) + 0,040 = 0,0898 afgerond 0,09 EUR/kWh.
Waarom is TED niet meegenomen in de Kamerbrief? In de PBL-berekeningen staat dat thermische energie uit drinkwater (TED) dezelfde subsidiebehoefte heeft als thermische energie uit afvalwater (TEA). Het heeft de aandacht, maar het is nog niet duidelijk of hier gevolg aan wordt gegeven in de verdere uitwerking van de regeling.
In de Kamerbrief staat: 'Bij TEA wordt warmte middels een warmtewisselaar onttrokken uit het gezuiverde afvalwater van een afvalwaterzuivering'. Er kan ook warmte uit ongezuiverd rioolwater worden gewonnen (riothermie). Waarom wordt riothermie niet meegenomen in de regeling? De definities van de categorie en van ‘afvalwater’ liggen nog niet vast. De categorie wordt in de komende periode tot aan de zomer vormgegeven.
In de Kamerbrief staat dat er geen sprake kan zijn van koudelevering door dezelfde installatie. Wat is de redenering van deze uitsluiting? De subsidieregeling SDE++ is bedoeld voor de financiering van de ‘onrendabele top’ van projecten. Het PBL-advies geeft aan dat er alleen een onrendabele top is als het systeem alleen voor warmtelevering wordt gebruikt. Systemen met een WKO met zowel warmte- als koudelevering zijn waarschijnlijk rendabel.  Systemen met warmte- en koudelevering zullen dus waarschijnlijk worden uitgesloten.NAT hoopt dat riothermie dit jaar gewoon onder TEA geschaard wordt. Daarnaast hoopt NAT dat TED en systemen met warmte- en koudelevering (later) wel voor SDE++ in aanmerking komen. Combinatie van warmte- en koudelevering door aquathermie is juist bij hoge isolatiewaarden van de gebouwde omgeving kansrijk, omdat de vraag naar koeling van de gebouwen stijgt. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuw te bouwen gebouwen voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouweisen (BENG). Met deze BENG-norm wordt de combinatie van warmte- en koudelevering nog noodzakelijker. Door de combinatie uit te sluiten van SDE++ subsidie, kunnen minder energiezuinige systemen voor koeling de voorkeur krijgen.
 

Cookie settings