Governance

Grootschalige toepassing van aquathermie is complex, omdat er veel partijen bij betrokken zijn met allemaal hun eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daar komt bij dat de regels waar partijen zich aan moeten houden niet allemaal duidelijk genoeg zijn. Dit laatste biedt ook kansen.


Veel partijen

In de praktijk van aquathermie zijn veel belanghebbenden:
1. bronhouder (waterschappen en Rijkswaterstaat)
2. netbeheerder
3. energie- of warmtebedrijf
4. financier
5. woningcorporatie
6. bouwer
7. gemeente
8. provincie
De eerste drie partijen vormen samen de ‘primaire keten’, maar ook de volgende vijf zijn sleutelspelers. Voor grootschalige warmtevoorziening met aquathermie is dus altijd een publiek-private samenwerking noodzakelijk.
 

Doelen en ambities

NAT benoemt, analyseert en structureert samen met de belanghebbenden hun doelen en ambities met het toepassen van grootschalige aquathermie. Hierbij is speciale aandacht voor hun voorwaarden en voor de manier van financieren van projecten. Het netwerk zet zich in deze vragen te beantwoorden:

  • Welke partijen zijn nodig om grootschalige toepassing van aquathermie te realiseren?
  • Welke ambities hebben deze partijen en onder welke condities kunnen en willen zij die realiseren?
  • Welke effectieve samenwerkingsvormen zijn er?
  • Hoe gaan partijen om met de verschillende rollen in de samenwerkingsketen?
  • Welke elementen spelen een rol bij het verdeling van het warmteaanbod over de warmtevragers?
  • Hoe kan grootschalige toepassing van aquathermie (langjarig) gefinancierd worden?
  • Hoe kom je van een business case tot een value case? Een business case gaat uit van het belang van één partij, een value case beschrijft de waarde die elke belanghebbende partij voor zichzelf creëert in het project. Hierbij gaat het om technische en financiële aspecten en ook om maatschappelijke baten.
  • Hoe kom je tot een efficiënt warmtesysteem? Integratie van aquathermie in bestaande en/of open warmtenetten heeft de juiste techniek, inrichting en organisatie nodig.

Deze vragen zijn opgenomen in de kennis- en onderzoeksagenda
STOWA heeft in het kader van de onderzoeksagenda het initiatief genomen voor een onderzoek naar governaceaspecten van aquathermie.
De ervaringen uit de gerealiseerde aquathermie-praktijk gebruiken partijen ook bij de ontwikkeling van hun eigen projecten. Netwerk Aquathermie deelt deze kennis en ervaring.

Warmtewet 2.0

In december 2019 verscheen deze Kamerbrief over de voortgang van het wetstraject Warmtewet 2.0, een wet met directe gevolgen voor de aquathermiepraktijk. Hoe zit dat met warmtenetten, warmtekavels en warmtebedrijven? In dit verhelderende artikel van Michelle de Rijke (Van der Feltz advocaten) worden de hoofdkenmerken van de Warmtewet 2.0 beschreven en wordt ingegaan op de bevoegdheid van de gemeente om warmtekavels vast te stellen en per warmtekavel een warmtebedrijf aan te wijzen.

Cookie-instellingen