Green Deal en werkwijze NAT

Green Deal

Op 14 mei 2019 ondertekenden 20 partijen, afkomstig uit overheid, waterbeheer, onderzoek en bedrijfsleven de Green Deal Aquathermie. Het doel van de Green Deal is:

- aquathermie onder de aandacht van de stakeholders brengen
- kennis over aquathermie ontwikkelen en delen
- de waarde van aquathermie in de praktijk beoordelen

Samenvatting Green Deal
Volledige tekst Green Deal (pdf)

In de drie jaar die de Green Deal loopt werkt Netwerk Aquathermie vooral aan kennisontwikkeling en kennisdeling. Dit alles om aquathermie te verankeren in de regionale energiestrategieën, zodat het kan worden toegepast als alternatieve verwarming en koeling van gebouwen. Bij de start van de Green Deal is een  netwerkbureau ingericht.

Alle partijen uit de keten zijn noodzakelijk om de doelen van de Green Deal te realiseren. Denk aan de beheerders van de bronnen: waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Daarnaast de partijen die de warmte winnen, opslaan, transporteren en ten slotte de gebruikers zoals netbeheerders, provincies, gemeenten, onderzoeksinstellingen en adviesbureaus/bedrijven.
 

Samenstelling en werkwijze NAT

Het netwerk aquathermie groeit lekker door en bestaat nu uit 22 partijen die de Green Deal ondertekenden, en inmiddels 37 partners die de Green Deal op een andere manier ondersteunen. Samen een kleine 60 partijen en partners die zich actief inzetten om de doelen van de Green Deal te realiseren. Dit zijn ministeries, waterschappen, provincies, gemeenten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. NAT groeit bijna elke maand, en daar zijn we trots op.

De Green Deal is opgezet vanuit de netwerkgedachte: van, voor en door de belanghebbenden. Elke belanghebbende brengt eigen specifieke kennis en ervaring in om de doelen van de Green Deal te realiseren. De nu al verbonden partijen en partners vervullen een koploperrol. Hun ideeën, casussen en vraagstukken worden in het netwerk opgepakt. Er ontstaat een vorm van eigenaarschap voor het verder brengen van aquathermie.

NAT is breder dan alleen de koplopers en richt zich daarom op alle belanghebbenden. Dit is goed zichtbaar in de Community of Practice. NAT is een levend netwerk, waarbij iedereen die een bijdrage kan leveren aan de doelen van de Green Deal van harte welkom is.
 

Netwerkpartijen

De 22 netwerkpartijen vormen met elkaar de Netwerkgroep, het hart van NAT. Als ambassadeurs van de Green Deal promoten ze aquathermie binnen en buiten het netwerk. Ze signaleren en agenderen trends en ontwikkelingen en stimuleren kennisontwikkeling en kennisdeling. De netwerkgroep levert ook input voor het jaarplan, volgt de voortgang van de resultaten en adviseert de stuurgroep. Bij dit alles is de netwerkgroep de verbindende schakel tussen de belanghebbenden uit de volledige keten.


* Deze zeven partijen vormen samen de stuurgroep.
 

Stuurgroep NAT

Zeven partijen uit de netwerkgroep (zie hierboven) vormen samen de stuurgroep. De samenstelling van de stuurgroep dekt de verschillende thema's uit de Green Deal: praktijk, kennis en onderzoek, governance en financiering. De waterbeheerders, de drinkwatersector en de ministeries EZK, BZK en IenW zijn ook vertegenwoordigd. De stuurgroep:

- monitort de voortgang van de Green Deal en de uitvoering van het programmaplan
- neemt besluiten om de voortgang van de Green Deal te bevorderen
- stelt het jaarplan vast

Download de verslagen van de stuurgroepvergaderingen.
 

Netwerkpartners


NAT groeit, er zijn meer partijen en partners welkom. De verklaringen van onze partners staan in onze Bibliotheek.
Wil je meer weten over de mogelijkheden mee te doen, laat het ons weten
 

NAT 2.0

Het Netwerk Aquathermie heeft vanuit het ministerie van BZK opdracht gekregen om een rapportage op te stellen met betrekking tot uitvoeringsvarianten NAT 2.0. Vanuit de Stuurgroep Aquathermie zal dit worden voorbereid waarbij het netwerkbureau met de beschikbaar gestelde financiële middelen, zorg draagt voor de ondersteuning. Naar verwachting zal de stuurgroep over deze rapportage in het eerste kwartaal van 2022 een besluit nemen over een mogelijk vervolg van de ontwikkeling en ondersteuning van aquathermie.
 

Voortgangsrapportage januari - juni 2021

De Green Deal aquathermie is het laatste jaar ingegaan. De bekendheid van warmte- en koudewinning uit water blijft toenemen bij een steeds groter wordende groep partijen en partners. Dit zien we dit terug in de inbedding van aquathermie in de RES 1.0 en de toekenning van PAW-subsidie voor wijken die aquathermie willen inzetten in de warmtetransitie. De verbinding met de andere landelijke klimaatprogramma’s krijgt daarmee ook meer vorm.
Ondanks weinig fysieke ontmoetingen is het netwerkbureau goed in onderling contact gebleven en in verbinding gebleven met de vele partijen en partners. Alle activiteiten van NAT (webinars, bestuurlijke bijeenkomsten en werkateliers) hebben digitaal plaatsgevonden met meer belangstellende deelnemers dan het vorige jaar. Ook de nieuwsbrief heeft een steeds groter bereik, net als het aantal volgers op de sociale media van NAT. Daarnaast hebben we in de eerste helft van 2021 extra ingezet op TED en de verbinding met de drinkwaterbedrijven/VEWIN. Dat heeft geresulteerd in extra belangstelling en geleid tot meer startende projecten vanuit die partijen.
De afronding van de Green Deal komt dichterbij. We liggen op koers om de doelen te realiseren en willen de afronding dan ook als mijlpaal markeren. Hoe deze afronding precies invulling gaat krijgen, werken we de komende periode verder uit. Wat zeker is dat het netwerk centraal zal staan. Mét elkaar hebben we de resultaten bereikt.

Met de afronding van de Green Deal in zicht, is de afgelopen periode verkend of er behoefte is aan doorontwikkeling van aquathermie in een volgende fase. Hieruit is naar voren gekomen dat voortbouwend op de opbrengst van de Green Deal, de stap naar opschaling en de gebouwde omgeving gezet moet worden. Dit met behoud en versterking van het Netwerk waarbij voortdurend aandacht is voor kennisvragen, kennisdeling en verbinding met landelijke (klimaat)programma’s. De Stuurgroep Aquathermie heeft ingestemd met deze volgende stap. Samen met de partijen en partners gaat NAT het komende halfjaar op zoek naar de beste vorm, deelnemers en financiering van de volgende fase.
Download de voortgangsrapportage januari-juni 2021
 

Voortgangsrapportage juli - december 2020

De Green Deal aquathermie is halverwege haar looptijd. Warmte- en koudewinning uit water is goed bekend bij een steeds groter aantal partijen en partners. Meer dan 1/3 van de PAW-aanvragen had aquathermie-oplossingen en ook bij de netbeheerder groeit de bekendheid. Ook voor het netwerkbureau was 2020 een jaar met goede resultaten: inzicht in de vele projecten die al zijn uitgevoerd (de projectenkaart), voortdurende uitwisseling van kennis en ervaring (een enkele bijeenkomst en diverse webinars), een vastgestelde kennisagenda (die voor een groot deel uitgevoerd wordt in het kader van WarmingUp) en meer aandacht voor juridische, financiële en organisatorische aspecten van projecten. Download de voortgangsrapportage juli-december 2020

Met elkaar hebben we dit jaar de omslag gemaakt van fysiek naar digitaal. Onze al goed bezochte CoP’s hebben we in moeten ruilen voor nog beter bezochte webinars en de nieuwsbrief heeft een steeds groter bereik.

Dashboard NAT jul-dec 2020

 

 

 

 

Maar juist in deze digitale tijd is de kracht van ontmoeten en verbinding in een netwerk eens te meer duidelijk geworden. Deze verbinding hebben we overeind gehouden, bijvoorbeeld in onze bestuurlijke koffiebijeenkomst in november. Deze bijeenkomst krijgt in maart 2021 al een vervolg. 

In 2020 is ons netwerk verder gegroeid, het is verbreed en verdiept. We weten steeds meer organisaties aan aquathermie te verbinden. We moeten van elkaar blijven leren en kennis blijven delen. Hierbij zetten we komend jaar ook in op een nóg betere verbinding met RES’en en PAW.

2021 staat voor de deur. Het is het laatste (volledige) jaar van de Green Deal Aquathermie. We richten ons daarom naast kennisontwikkeling, kennisdeling en netwerkactivering ook op borging van de ontwikkelde kennis voor de periode hierna. Naar verwachting zal aquathermie dan nog niet beschikbaar zijn voor grootschalige toepassing in nieuwbouw en voor toepassing in bestaande woningen en utiliteitsbouw. Daarvoor is nog een schaalsprong nodig, zal kostenreductie moeten worden gerealiseerd en zal de productie- en installatiesector moeten toetreden tot deze markt. De stuurgroep onderzoekt de komende periode samen met het netwerk een aantal scenario’s op basis van wensen, behoeften en bereidheid tot bijdragen. 
 

Voortgangsrapportage januari - juni 2020

In mei 2020 bestond de Green Deal Aquathermie een jaar. Terugkijkend op dat eerste jaar hebben we met elkaar veel bereikt. Ons netwerk is gegroeid, de bijeenkomsten van de Community of Practice (CoP) worden drukbezocht, de onderzoeksagenda is vastgesteld, WarmingUp is van start gegaan en onze website is live gegaan. In de voortgangsrapportage over de eerste helft van 2020 deelt het netwerkbureau de stand van zaken op het gebied van kennisdeling, kennisontwikkeling en netwerkactivering. Hiervoor is eveneens een overzichtelijk dashboard toegevoegd. Download de voortgangsrapportage januari-juni 2020

De eerste helft van 2020 werd getekend door Covid-19. Na een succesvolle bestuurlijke bijeenkomst in januari moesten we ruim een maand later de plannen herzien. Het netwerkbureau heeft met succes de omschakeling gemaakt naar digitale bijeenkomsten, zowel voor het team als voor ons netwerk. De CoP’s zijn verder gegaan als webinar en hieruit zijn mooie nieuwe samenwerkingen ontstaan. Ook in deze tijd heeft NAT vijf nieuwe partners en een nieuwe partij verwelkomd.

Onze digitale communicatie is verder uitgebreid, zowel via webinars als door het uitbrengen van nieuwsbrieven en het verder doorontwikkelen van de website en inzet van sociale media.
NAT heeft laten zien zich snel aan te kunnen passen aan de veranderde omstandigheden. Ook de komende periode gaan we door met kennisontwikkeling, kennisdeling en het leggen van nieuwe verbindingen.
 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.