Green Deal en werkwijze NAT

Green Deal

Op 14 mei 2019 ondertekenden 20 partijen, afkomstig uit overheid, waterbeheer, onderzoek en bedrijfsleven de Green Deal Aquathermie. ze hebben gedurende drie jaar gewerkt aan het doel van de Green Deal:

- aquathermie onder de aandacht van de stakeholders brengen
- kennis over aquathermie ontwikkelen en delen
- de waarde van aquathermie in de praktijk beoordelen

Samenvatting Green Deal
Volledige tekst Green Deal (pdf)

Tijdens de looptijd van de Green Deal heeft Netwerk Aquathermie gewerkt aan kennisontwikkeling en kennisdeling. Om aquathermie te verankeren in de regionale energiestrategieën, zodat het kan worden toegepast als alternatieve verwarming en koeling van gebouwen. Bij de start van de Green Deal is een  netwerkbureau ingericht.

Alle partijen uit de keten zijn noodzakelijk om de doelen van de Green Deal te realiseren. Denk aan de beheerders van de bronnen: waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Daarnaast de partijen die de warmte winnen, opslaan, transporteren en ten slotte de gebruikers zoals netbeheerders, provincies, gemeenten, onderzoeksinstellingen en adviesbureaus/bedrijven.
 

Samenstelling en werkwijze NAT

Het netwerk aquathermie groeit lekker door en bestaat nu uit 22 partijen die de Green Deal ondertekenden, en inmiddels 37 partners die de Green Deal op een andere manier ondersteunen. Samen een kleine 60 partijen en partners die zich actief inzetten om de doelen van de Green Deal te realiseren. Dit zijn ministeries, waterschappen, provincies, gemeenten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. NAT groeit lekker door en daar zijn we trots op.

De Green Deal is opgezet vanuit de netwerkgedachte: van, voor en door de belanghebbenden. Elke belanghebbende brengt eigen specifieke kennis en ervaring in om de doelen van de Green Deal te realiseren. De partijen en partners vervullen een koploperrol. Hun ideeën, casussen en vraagstukken worden in het netwerk opgepakt. Er ontstaat een vorm van eigenaarschap voor het verder brengen van aquathermie.

NAT is breder dan alleen de koplopers en richt zich daarom op alle belanghebbenden. Dit is goed zichtbaar in de Community of Practice. NAT is een levend netwerk, waarbij iedereen die een bijdrage kan leveren aan de doelen van de Green Deal van harte welkom is.
 

Netwerkpartijen

De 22 netwerkpartijen vormen met elkaar de Netwerkgroep, het hart van NAT. Als ambassadeurs van de Green Deal promoten ze aquathermie binnen en buiten het netwerk. Ze signaleren en agenderen trends en ontwikkelingen en stimuleren kennisontwikkeling en kennisdeling. De netwerkgroep levert ook input voor het jaarplan, volgt de voortgang van de resultaten en adviseert de stuurgroep. Bij dit alles is de netwerkgroep de verbindende schakel tussen de belanghebbenden uit de volledige keten.


* Deze zeven partijen vormen samen de stuurgroep.
 

Stuurgroep NAT

Zeven partijen uit de netwerkgroep (zie hierboven) vormen samen de stuurgroep. De samenstelling van de stuurgroep dekt de verschillende thema's uit de Green Deal: praktijk, kennis en onderzoek, governance en financiering. De waterbeheerders, de drinkwatersector en de ministeries EZK, BZK en IenW zijn ook vertegenwoordigd. De stuurgroep:

- monitort de voortgang van de Green Deal en de uitvoering van het programmaplan
- neemt besluiten om de voortgang van de Green Deal te bevorderen
- stelt het jaarplan vast
 

Netwerkpartners


De verklaringen van onze partners staan in onze Bibliotheek.

 

 

Cookie-instellingen