Green Deal en werkwijze NAT

Green Deal

Op 14 mei 2019 ondertekenden 20 partijen, afkomstig uit overheid, waterbeheer, onderzoek en bedrijfsleven de Green Deal Aquathermie. Het doel van de Green Deal is:

- aquathermie onder de aandacht van de stakeholders brengen
- kennis over aquathermie ontwikkelen en delen
- de waarde van aquathermie in de praktijk beoordelen

Samenvatting Green Deal
Volledige tekst Green Deal (pdf)

In de drie jaar die de Green Deal loopt werkt Netwerk Aquathermie vooral aan kennisontwikkeling en kennisdeling. Dit alles om aquathermie te verankeren in de regionale energiestrategieën, zodat het kan worden toegepast als alternatieve verwarming en koeling van gebouwen. Bij de start van de Green Deal is een  netwerkbureau ingericht.

Alle partijen uit de keten zijn noodzakelijk om de doelen van de Green Deal te realiseren. Denk aan de beheerders van de bronnen: waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Daarnaast de partijen die de warmte winnen, opslaan, transporteren en ten slotte de gebruikers zoals netbeheerders, provincies, gemeenten, onderzoeksinstellingen en adviesbureaus/bedrijven.
 

Samenstelling en werkwijze NAT

Het netwerk aquathermie bestaat uit 20 partijen die de Green Deal ondertekenden, en inmiddels ruim 20 partners die de Green Deal op een andere manier ondersteunen. Samen ruim 40 partijen en partners die zich actief inzetten om de doelen van de Green Deal te realiseren. Dit zijn ministeries, waterschappen, provincies, gemeenten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. NAT groeit bijna elke maand, en daar zijn we trots op.

De Green Deal is opgezet vanuit de netwerkgedachte: van, voor en door de belanghebbenden. Elke belanghebbende brengt eigen specifieke kennis en ervaring in om de doelen van de Green Deal te realiseren. De nu al verbonden partijen en partners vervullen een koploperrol. Hun ideeën, casussen en vraagstukken worden in het netwerk opgepakt. Er ontstaat een vorm van eigenaarschap voor het verder brengen van aquathermie.

NAT is breder dan alleen de koplopers en richt zich daarom op alle belanghebbenden. Dit is goed zichtbaar in de Community of Practice. NAT is een levend netwerk, waarbij iedereen die een bijdrage kan leveren aan de doelen van de Green Deal van harte welkom is.
 

Netwerkpartijen

De 20 netwerkpartijen vormen met elkaar de Netwerkgroep, het hart van NAT. Als ambassadeurs van de Green Deal promoten ze aquathermie binnen en buiten het netwerk. Ze signaleren en agenderen trends en ontwikkelingen en stimuleren kennisontwikkeling en kennisdeling. De netwerkgroep levert ook input voor het jaarplan, volgt de voortgang van de resultaten en adviseert de stuurgroep. Bij dit alles is de netwerkgroep de verbindende schakel tussen de belanghebbenden uit de volledige keten.


* Deze zeven partijen vormen samen de stuurgroep.
 

Stuurgroep NAT

Zeven partijen uit de netwerkgroep (zie hierboven) vormen samen de stuurgroep. De samenstelling van de stuurgroep dekt de verschillende thema's uit de Green Deal: praktijk, kennis en onderzoek, governance en financiering. De waterbeheerders, de drinkwatersector en de ministeries EZK, BZK en IenW zijn ook vertegenwoordigd. De stuurgroep:

- monitort de voortgang van de Green Deal en de uitvoering van het programmaplan
- neemt besluiten om de voortgang van de Green Deal te bevorderen
- stelt het jaarplan vast
 

Netwerkpartners


NAT groeit, er zijn meer partijen en partners welkom. De verklaringen van onze partners staan in onze Bibliotheek.
Wil je meer weten over de mogelijkheden mee te doen, laat het ons weten!
 

Voortgangsrapportage januari - juni 2020

In mei 2020 bestond de Green Deal Aquathermie een jaar. Terugkijkend op dat eerste jaar hebben we met elkaar veel bereikt. Ons netwerk is gegroeid, de bijeenkomsten van de community of practice (CoP) worden drukbezocht, de onderzoeksagenda is vastgesteld, Warming Up is van start gegaan en onze website is live gegaan. In de voortgangsrapportage over de eerste helft van 2020 deelt het netwerkbureau de stand van zaken op het gebied van kennisdeling, kennisontwikkeling en netwerkactivering. Hiervoor is eveneens een overzichtelijk dashboard toegevoegd. Download de voortgangsrapportage

De eerste helft van 2020 werd getekend door Covid-19. Na een succesvolle bestuurlijke bijeenkomst in januari moesten we ruim een maand later de plannen herzien. Het netwerkbureau heeft met succes de omschakeling gemaakt naar digitale bijeenkomsten, zowel voor het team als voor ons netwerk. De CoP’s zijn verder gegaan als webinar en hieruit zijn mooie nieuwe samenwerkingen ontstaan. Ook in deze tijd heeft NAT vijf nieuwe partners en een nieuwe partij verwelkomd.

Onze digitale communicatie is verder uitgebreid, zowel via webinars als door het uitbrengen van nieuwsbrieven en het verder doorontwikkelen van de website en inzet van sociale media.
NAT heeft laten zien zich snel aan te kunnen passen aan de veranderde omstandigheden. Ook de komende periode gaan we door met kennisontwikkeling, kennisdeling en het leggen van nieuwe verbindingen.
 

Cookie-instellingen