Nieuw beoordelingskader effecten koudelozingen bij warmtewinning uit oppervlaktewater

20-11-2023 228 keer bekeken

Het aantal vergunningaanvragen voor het winnen van energie, i.c. warmte uit oppervlaktewater (TEO) neemt snel toe. STOWA publiceerde een vernieuwde handreiking voor beoordeling van ecologische effecten van TEO-systemen.

Het beoordelingskader koudelozingen 2.0 biedt waterbeheerders handvatten voor het inschatten van ecologische effecten van de koudelozingen die ontstaan bij deze winning. Dit helpt ze bij de besluitvorming rond het al dan niet toestaan van de warmtewinning.

Download het rapport

Vergunningverleners bij waterschappen en Rijkswaterstaat ontvangen steeds vaker aanvragen voor TEO. Bij het vergunnen van TEO-installaties hebben waterbeheerders de taak te toetsen of er bij beoogde winning van warmte uit oppervlaktewater negatieve effecten op de ecologie kunnen optreden. Dit is van belang in verband met het uitgangspunt, geen achteruitgang van de KRW. Nadat de warmte uit het water geoogst is, wordt er namelijk kouder water teruggebracht in het watersysteem. Dit kan zowel positieve als negatieve effecten hebben op de aquatische ecologie.

Dit beoordelingskader is een hulpmiddel om de eventuele risico’s op negatieve effecten te beoordelen. Het biedt inzicht in welke situaties TEO waarschijnlijk nauwelijks of geen negatieve effecten geeft, in welke situaties aquathermie mogelijk risico’s oplevert en in welke situaties maatwerkadvies van een expert nodig is.

Het beoordelingskader 2.0 - een verbeterde en geactualiseerde versie van de versie 1.0 - is tot stand gekomen op basis van literatuurstudie, expert sessies en praktijkervaringen. Er worden momenteel metingen gedaan aan de ecologische effecten van TEO-installaties, bijvoorbeeld bij de Sloterplas. De resultaten van deze metingen kunnen leiden tot een nieuwe update. Met de aanduiding 2.0 benadrukken de opstellers dan ook dat beoordelingskader moet worden zien als een volgende stap. STOWA en Rijkswaterstaat zullen het kader verder ontwikkelen samen met de waterbeheerders aan de hand van nieuw ecologisch onderzoek en gebruikerservaringen.

Bij dit rapport hoort ook een notitie over de temperatuureffecten van koudelozingen. In dit document wordt een overzicht gegeven van de reikwijdtes van een koudelozing voor representatieve TEO-installaties op verschillende typen wateren. Dit overzicht helpt de waterbeheerder een beeld te vormen van de invloed van een koudelozing op een watersysteem.

Lees meer op de website van STOWA
 

Cookie-instellingen