Beoordelingskader koudelozingen

26-07-2021
1468 keer bekeken

Wat zijn de effecten van koudelozingen op de waterkwaliteit en de ecologie bij winning van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO)? Het rapport 'Kader voor vergunningverlening koudelozingen 1.0' biedt handvatten bij het beantwoorden van deze vraag.

De verwachting is dat aquathermie in 2030 ongeveer 40 procent van de landelijke warmtevraag kan dekken. De kennis over mogelijke effecten op de waterkwaliteit en ecologie bij deze duurzame technologie is nog zeer beperkt. Tegelijkertijd is de warmtetransitie steeds urgenter. Een van de adviezen in dit rapport is daarom om praktijkervaring op te doen met aquathermie en de effecten op de waterkwaliteit en ecologie te meten. De gegevens uit monitoring en gebruikerservaringen kunnen waardevol zijn bij het herijken van dit beoordelingskader.
 

Stroomschema’s voor zeventien soorten oppervlaktewater

Als waterbeheerders vergunningaanvragen ontvangen, moeten zij toetsen of er mogelijk negatieve gevolgen zijn op de ecologie, omdat zij gaan over behoud of herstel van de waterkwaliteit. Na winning van de warmte in een aquathermie-installatie volgt lozing van kouder water. Hoe zo’n koudelozing in de praktijk uitpakt, verschilt per installatie en per type oppervlaktewater. Het beoordelingskader beschrijft daarom stroomschema’s voor zeventien soorten oppervlaktewater. Het kader biedt inzicht wanneer aquathermie naar verwachting geen of nauwelijks negatieve effecten heeft, in welke situaties er mogelijk risico’s zijn en wanneer er nader onderzoek door een deskundige nodig is.
 

Voor vergunningverleners èn initiatiefnemers

Het beoordelingskader is een mooie basis voor de verdere dialoog over zorgvuldige inpassing van aquathermie. Netwerk Aquathermie blij dat het beoordelingskader er is. Het geeft niet alleen handvatten voor vergunningverleners en biedt ook initiatiefnemers meer duidelijkheid.
 

Gezamenlijke monitoring

STOWA gaat verder met de ontwikkeling van het beoordelingskader als er nieuwe kennis voor handen is. Zoals nieuwe resultaten van onderzoeksprogramma WarmingUP en praktijkgegevens van waterbeheerders. STOWA werkt in het kader van WarmingUP aan een landelijk monitoringsprogramma. En er komt een community of practice om ervaringen met het beoordelingskader te delen. 

Naar het rapport Kader voor vergunningverlening koudelozingen 1.0
 

Meer onderzoeksresultaten

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen