De ondersteuning van aquathermie verandert vanaf 2024

11-07-2023 560 keer bekeken

Het Netwerk Aquathermie stopt per 31 december 2023 en werkt aan borging en overdracht van activiteiten per januari 2024. Op 3 juli 2023 heeft de stuurgroep daarover een aantal richtinggevende keuzes gemaakt.

Het Netwerk Aquathermie (NAT) is ontstaan vanuit de Green Deal Aquathermie 2019-mei 2022. Het doel was om de potentie en bekendheid van aquathermie als bron voor verduurzaming van de gebouwde omgeving te verkennen. Dat is gelukt met alle partijen en partners: aquathermie staat al goed op de (warmte)kaart. Het is wel nodig dat er nu nog verdere stappen worden gezet om aquathermie de juiste plek in de warmtetransitie te geven. Dat is vastgelegd in het meerjarig Programma Aquathermie 2023-2026. In verband met beschikbaar budget worden alleen nog dit jaar delen uit het meerjarig programma gerealiseerd. Dit is te lezen in het Jaarplan 2023 Netwerk Aquathermie.
 

Verkenning

Op basis van dit meerjarig programma zijn gesprekken gevoerd om onderdelen te borgen bij andere partijen. Partijen waarmee is gesproken zijn Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW), Stichting Warmtenetwerk, Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF), Bodemenergie Nederland (BE-NL) en Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

Het is niet haalbaar gebleken om alle activiteiten van het NAT-bureau bij een organisatie onder te brengen. Wel is enthousiasme en bereidheid gevonden bij het NPLW, Stichting Warmtenetwerk en EFGF om onderdelen van het NAT over te nemen. Zij zien het belang van aquathermie en de noodzaak tot borging. Met deze partijen is daarom een voorstel geschreven waarin de verdeling van activiteiten en bijbehorende randvoorwaarden zijn beschreven. Dit is in de laatste stuurgroepvergadering toegelicht.

Het NPLW focust voor kennisdeling op de doelgroep gemeenten. Stichting Warmtenetwerk stimuleert publiek-private samenwerking in de hele warmteketen en wil naast kennis delen ook kennis ontwikkelen. De EFGF focust specifiek op aquathermie op rioolwaterzuiveringen (TEA).

Hoe de functies van NAT verdeeld worden over de partijen is in onderstaande tabel weergeven.

Functies NAT

Beschrijving

NPLW

SWN

EFGF

Netwerk activeren

Verbinden, betrekken en uitbreiden van aquathermiepartijen uit de hele warmteketen en faciliteren van ontmoetingen en samenwerkingen

X

X

X

Kennis delen

Informatievoorziening organiseren met kennisproducten en faciliteren van regionale energieloketten en servicepunten

X

X

X

Kennis ontwikkelen

Doorontwikkelen en coördineren van kennisagenda voor aquathermie en warmtenetten

 

X

X

Leren uit de praktijk

Ontsluiten praktijkervaringen en faciliteren kennisuitwisseling

X

X

X

Communicatie

Actueel houden en onder de aandacht brengen van nieuws en informatie

X

X

 

Websitebeheer

Overnemen en/of beheren onderdelen van website www.aquathermie.nl

X

 

 

Helpdesk

Borgen van expertise voor het beantwoorden van vragen over aquathermie van studenten, beleidsmakers, initiatiefnemers e.d.

X

 

 

 

Reactie stuurgroep

De stuurgroep heeft haar waardering uitgesproken voor het werk en kan zich goed vinden in het voorstel voor de borging. Aandachtspunten die zij benoemde zijn: informeer de netwerkpartners van NAT vroegtijdig over deze veranderingen, blijf contact houden met het bedrijfsleven, blijf aandacht houden voor kennisontwikkeling en behoud de samenhang tussen alle activiteiten en netwerken waarin aquathermie na 2023 verder gaat.
 

Vervolg

Voor een goede overdracht en borging zal het programmateam NAT met NPLW, Stichting Warmtenetwerk en EFGF de komende drie maanden concrete afspraken maken. Alle netwerkpartners worden hierin meegenomen. In oktober volgt een definitief besluit over de borging. In december besluit de stuurgroep over de eindrapportage en financiële verantwoording in haar laatste bijeenkomst.

Heb je vragen over deze ontwikkelingen? Neem dan contact op met Jeroen de Bruin via jbruin@aquathermie.nl.

Cookie-instellingen