Submenu

Impact op de omgeving: Ecologische effecten

Waterbeheerders schatten in hoe groot de invloed van de TEO-installatie op de lokale waterecologie is. De beheerders zijn Rijkswaterstaat voor Rijkswateren en het waterschap voor regionale wateren.

Afhankelijk van de inschatting besluit het bevoegd gezag wel of geen toestemming te geven voor de installatie. Neem vroeg contact op met de waterbeheerder om te weten welke beperkingen er gelden.

Ecologische effecten door temperatuurverandering

Bij winning van warmte uit oppervlaktewater koelt het water lokaal af. Andersom zorgt koudewinning voor een koeltevraag dat het oppervlaktewater opwarmt. De temperatuur van water beïnvloedt de chemische en natuurlijke processen in het water. Een daling of stijging van die temperatuur verandert het ecosysteem. Temperatuurverlaging kan in de zomer bijvoorbeeld blauwalg verminderen, maar in het voorjaar voortplantingscycli vertragen.

Ecologische effecten door de filters bij een open TEO-systeem

In een open TEO-systeem gaat het ingenomen water via een filter naar een warmtewisselaar. Dit voorkomt opstopping in de warmtewisselaar. Een TEO-installatie heeft meestal twee filters: een grove en een fijne. Kleine organismen, zoals zoöplankton en vislarven, kunnen schade oplopen als ze de fijne filters en de warmtewisselaars passeren1. Hoeveel schade optreedt, is nog nauwelijks bekend. Er loopt praktijkonderzoek (2022 – 2025) om meer kennis op te doen.

Er zijn ook gesloten TEO-systemen. Het water wordt hier niet in het systeem gezogen. Daardoor is er geen directe ecologische schade. Gesloten TEO-systemen zijn vooral geschikt voor kleinere projecten, omdat het vermogen van het systeem veel kleiner is.

Kennis en informatie

Er vindt veel kennisontwikkeling plaats over de effecten van TEO-installaties op de watertemperatuur, de waterkwaliteit en het waterleven.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen